Muhtesat, Beyanlar Hanesinde Gösterilebilir mi? – Temyiz Davası

Muhtesat, Beyanlar Hanesi, Şerh, Kadastro Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca ancak kadastro tespitinde, kadastro yasası gereği muhtesat, beyanlar hanesinde gösterilebilir. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 19/2)

Davacılar tarafından, davalı aleyhine 18.10.1989 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydının beyanlar hanesinde şerh verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.1.1989 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı M. Hazinesi tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Medeni Kanun’un 918. maddesinde, tapu siciline kayıt olunacak haklar ve 919. maddesinde ise şerh verilebilecek şahsi haklar gösterilmiştir. Muhtesat, bu tür haklardan olmadığından beyanlar hanesinde gösterilmesine olanak yoktur. Gerçi, istisnai bir hüküm olarak halen yürürlükten kalkmış bulunan 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun 40 ve yerine kaim olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 19/2. maddesiyle muhtesatın beyanlar hanesinde gösterilebileceğine dair bir imkan getirilmiştir. Ancak bu, kadastro tespitinde yerine getirilebilecek bir husustur. Kadastro tespiti 1974’de yapılmış ve davacılar ise bundan daha sonra eski binayı yıkarak davalı Hazine’ye ait taşınmaz üzerinde yenisini yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu durumda davanın reddi gerekirken kabulü isabetli görülmemiştir.

Temyiz itirazlarının yukarıda gösterilen nedenlerle kabulüyle hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 08.02.1991 T. 778 E. 1224 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder