Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Müşterek Mülkiyette Başkası Adına Kayıtlı Taşınmaz – Ortaklığın Giderilmesi DavasıYanlarca ortaklık konusu yapılan taşınmaz davacı ve davalılar ile dava dışı başka bir kişi üzerinde müşterek mülkiyet olarak tapuda kayıtlı olduğuna göre, dava dışı kişi gözetilmeksizin taşınmazın da tasfiyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki ortaklığın feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Hüseyin Ç. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, iş makinaları olarak davalılarla ortaklık kurduklarını, uzun süre çalıştıklarını, artık ayrılmak istediğini ileri sürerek adi ortaklığın feshi ve tasfiyesine karar verilmesini istemiştir. Davalılardan M. K. ortaklığın devamına imkan kalmadığını bildirmiş; diğer davalı H.Ç. ise; iş makinalarıyla davacının ilgisi bulunmadığını, taraflar adına müşterek mülkiyet olarak tapuda kayıtlı taşınmazın şufa hakkı gözetilerek satışının kendisine yapılmasını istemiştir.

Mahkemece, adi ortaklığın feshine, menkullerin 1/3 oranında, taşınmazın tapudaki payları oranında tasfiyesinin sağlanmasına karar verilmiş, hüküm davalı H. Ç. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özelikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre hükmü temyiz eden davalılardan H. Ç.’nin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Tarafların adi ortaklık konusu yaptıkları taşınmaz, davacı ve davalılar ile dava dışı başka bir kişi üzerinde müşterek mülkiyet olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın mülkiyetinin adi ortaklığa tahsis edilmesi söz konusu değildir. Sadece taşınmazın kullanılması ortaklığa tahsis edilmiştir. Bu nedenle dava dışı kişinin hissedar olduğu taşınmazın da tasfiyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

1. bent gereğince davalılardan H. Ç.’nin temyiz itirazlarının reddiyle temyiz olunan kararın 2. bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, (Y.13.HD. 17.01.1991 T. 1990/6012 E. 1991/337 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder