Nehir Tortularından Oluşan Yerin Edinimi – Tescil Davası

Nehir Tortularından Oluşan Yerin Edinimi - Tescil DavasıNehir tortularından oluşan taşınmaz, Devletin mülkü olur. Zaman aşımı yoluyla kazanılamaz. (Medeni Kanun madde 710, 713, 715) (766 sayılı Tapulama Kanunu madde 1617)

Şahaneli vekili ile Mal Müdürlüğü aralarındaki tapu iptali ve tescil davasına dair Karasu Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 25.1.1978 gün ve 741/1 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Taşınmazın öncesinin Emrullah oğlu İslam’a ait olduğu bilirkişi ve şahitler tarafından açıklanmıştır. İslam, taşınmazın öncesinin Sakarya Nehri’yle Karadeniz’in tortularından meydana geldiğini ve kendisi tarafından işgal edildiğini kadastro tahdit beyannamesinde belirtmiştir. Deniz ve nehir mecra ve tortuları zaman aşımı yoluyla iktisap olunamaz. Bu itibarla bu yön göz önünde tutulmak, lüzumu halinde kadastro tahdit beyannamesi aslı dairesinden getirilip incelenmek, İslam çağrılıp bilgisine başvurulmak, beyanı hakkında inceleme yapılmak ve deliller beraberce takdir olunup sonucu dairesinde bir karar verilmek gerekirken mahkemece bundan zühul ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.8.HD. 21.11.1978 T. 8614 E. 9578 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder