Orman Vasfının Tespiti – El Atmanın Önlenmesi Davası

Orman Vasfının Tespiti - El Atmanın Önlenmesi DavasıTaşınmazın orman vasfında olup olmadığına dair ceza ilamıyla sabit olan maddi olay ve mahkumiyete ilişkin kesinleşmiş ilamın varlığı halinde orman vasfının incelenmesine gerek yoktur.

Taraflar arasındaki el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kavak Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.10.1977 gün ve 20-249 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 29.12.1977 gün ve 13082-13046 sayılı ilamı ile, “… davacı tapusunun muhtevasına dahil olan sahanın 4785 ve 5658 sayılı kanunların uygulama alanına girip girmediğinin orman mühendisine tetkik ettirilmesi icap eder” gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Dava konusu yerin orman kapsamında olup olmadığının tespitinde bilirkişi olarak orman mühendisinin görevlendirilmesi gerekmekte ise ede orman suçundan açılmış olan ceza davası sonunda davacının suçu sabit görülmüştür. Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiş bulunan ceza ilamı mahkemece yerine uygulanmış ve dava konusu yeri kapsadığı anlaşılmıştır. Ceza ilamı ile sabit bulunan bir maddi vakıanın kabulü gerektiğine göre usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması icap eder.

Usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekir.

Temyiz itirazlarının reddiyle direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, (YHGK. 17.09.1980 T. 1978/1-1008 E. 1980/2135 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder