Ortak Taşınmazdaki Seraların Paylaşımı – Paydaşlığın Giderilmesi Davası

Ortak Taşınmazdaki Seraların Paylaşımı - Paydaşlığın Giderilmesi DavasıPaydaşlığın giderilmesi davasına konu taşınmazdaki seraların sabit veya taşınabilir olup olmadıkları, sabit ise taraflar arasında ittifak olduğundan oran kurularak satış bedelinin paydaşlara dağıtılması, taşınabilir nitelikte ise satış bedelinin oran kurulmadan mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara dağıtılması gerekir. (Medeni Kanun madde 642, 644, 684, 699)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan Fatma tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava dört adet taşınmazın paylaşılmasına ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hükmü davalı Fatma vekili temyiz etmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere göre davalı vekilinin 507, 652, 544 parsellere ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalının 495 parsele ilişkin temyizine gelince:

Dava konusu edilen ve satışına karar verilen taşınmaz üzerinde plastik seraların bulunduğu yapılan keşifte belirlenmiştir. Bu plastik seraların ve ekipmanlarının sabit olup olmadıkları, bir yerden bir yere taşınıp taşınamayacağı, taşınma esnasında malzemede değer kaybının olup olmayacağı bilirkişilerce tespit edilmemiştir. Mahkemece yapılacak iş, seraların sabit veya seyyar olup olmadıklarının araştırılması, sabit ise taraflar arasında ittifak bulunduğundan oran kurularak satış bedelinin bu oranlar dahilinde taraflara dağıtılması, sabit olmayan ve taşınabilir nitelikte ise Medeni Kanun’un 684. maddesi kapsamında taşınabilir seraların arzın bütünleyici parçası olarak kabul edilemeyeceğinden satış bedelinin oran kurulmadan mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara dağıtılması gerekir. Bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle 507, 652 ve 544 parsellere ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, 2 nolu bentte yazılı nedenle 495 parsele ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA, (Y.6.HD. 28.03.2005 T. 1267 E. 2775 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder