Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortak Taşınmazın Satışında Pay Dağıtımı - Ortaklığın Giderilmesi DavasıSatış suretiyle ortaklığın giderilmesi halinde karar verilirken satış bedeli, pay oranları dahilinde dağıtılmalıdır. (1086 s. HUMK. m. 569 vd.)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davaları müşterek mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyetteki mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Toplu mülkiyet hükümlerine tabi mallarda taksiminin nasıl yapılacağı konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde bu dava yolu ile ortaklık ilişkisi aynen ya da satış suretiyle sona erdirilir. Dava konusu edilen bir taşınmaz ise o taşınmazın bütünü, niteliği, miktarı, pay ve paydaş durumu ile imar durumu dikkate alınarak taksimin mümkün olup olmadığı araştırılır. Satış halinde satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerekir.

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi halinde taşınmaz, müşterek mülkiyet hükümlerine tabi ise satış bedeli tapudaki paylar oranında, iştirak halinde mülkiyet söz konusu ise her bir ortağın miras payı oranında, müşterek mülkiyet ve iştirak halinde mülkiyet bir arada bulunuyorsa bedelin tapu kaydı ve veraset belgesindeki oranlar dahilinde dağıtılması gerekir.

Olayımızda; dava konusu edilen parselin aynen taksiminin mümkün olmadığı mahallinde yapılan keşif sonunda bilirkişi tarafından düzenlenen rapordan anlaşılmaktadır. Bu durumda satış kararı verilirken satış bedelinin yukarıdaki esaslar dikkate alınarak dağıtım kararı verilmesi gerekirken, bölünmüş parçalardan söz edilerek infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

Hükmün BOZULMASINA, (Y.6.HD. 17.12.2002 T. 7600 E. 7949 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder