Özel/Genel Harman Yeri – Tescil Davası

Özel/Genel Harman Yeri - Tescil DavasıTapunun güney sınırındaki yerin özel harman yeri olması durumunda sabit sınırlı, aksi halde köy harman yeri bulunduğunun anlaşılması durumunda miktarı ile geçerli sayılması gerekir. (Medeni Kanun madde 719)

Taraflar arasında görülen davada; davacı, tapulamaca yol olarak tespit edilen yerin 1310 parsele revizyon gören 3.12.1942 tarih ve 15 nolu tapusu kapsamında olduğunu ileri sürerek bu kısma ait tespitin iptali ile adına tescilini istemiştir. Davalı Hazine ve köy tüzel kişiliği, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, toplanan delillere göre iddianın kanıtlandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar süresinde davalı Hazine tarafından temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının dayandığı 3.12.1942 tarih ve 15 nolu tapu güney hududunda, harman yeri okunmaktadır.

Tapunun harman yerinin özel harman yeri olması halinde sabit sınırlı, aksi halde köy harman yeri bulunduğunun anlaşılması durumunda miktarı ile geçerli sayılması gerekir. Davacı tapusunun 3221 m2 olmasına rağmen tapulama sırasında revizyon gördüğü 1310 parsel sayılı taşınmaz 4950 m2 dir. Bu durumda öncelikle davacı tapusuna kapsam belirlenirken güney hududundaki harman yerinin özel ya da genel köy harman yeri olup olmadığının kesinlikle saptanması zorunludur. Mahkemece yön üzerinde durulmaksızın dava kabul edilmiştir. Eksik inceleme ile hukuksal ve sağlıklı bir çözüme ulaşılması mümkün değildir.

Hal böyle olunca, mahkemece davacı tapusuna güney hududundaki harman yerinin niteliği belirlenmek suretiyle kapsam tayin edilmesi gayri sabit sınırlı olduğunun anlaşılması durumunda davacı elinde tapusuna oranla çekişmesiz olarak fazla miktarda yer bulunduğu cihetle davanın reddedilmesi aksi halde kabul edilmesi gerektiği düşünülmeksizin yazılı olduğu üzere hüküm kurulması isabetsizdir.

Davacı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.1.HD. 29.09.1983 T. 7051 E. 9380 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder