Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma – Bedel Tazminatı

Park ve Yeşil Saha Yapılması için Kamulaştırma - Bedel Tazminatı1- Kamulaştırmasız olarak el atılan taşınmaz maldaki fiilin hangi Belediye tarafından yaptırıldığının kesinlikle belirlenmesi gerekir.

2- 3030 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (A) fıkrasının (f) bendinde yeşil sahalar ve parkların yapımı ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerine aittir.

Dava Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine müteselsil sorumluluk istemi ile açılmış ve mahkemece Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkındaki dava, park olarak kullanılan taşımazın bakım ve onarımının 3030 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Çankaya Belediyesine devredilmiş olduğu gerekçesiyle reddedilmiş ve hüküm Çankaya Belediyesi hakkında kurulacak bedel tazminatının tamamına hükmedilmiş ise de olayda 3030 sayılı Kanunun uygulanması olanağı bulunmamaktadır.

Çünkü anılan Kanunun geçici 2. maddesi hükmüne göre belediyelerin mülkiyetine sahip oldukları taşınmazların ilçe belediyelerine devri söz konusudur. Oysa dava konusu taşınmaz belediyelere ait olmadığı gibi, aynı madde hükmüne göre 6. maddenin (A) fıkrasında belirtilen hizmetlere bırakılması gerekenler bu devir kapsamı dışındadır. (A) fıkrasının (f) bendine göre yeşil sahalar ve parkların yapımı ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerine ait bulunmaktadır. Kaldı ki taşınmaza el atan ve park olarak düzenleyen Çankaya Belediyesi olmayıp Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bu durumda husumet Çankaya Belediyesine değil, Büyükşehir Belediyesine düşeceğinden Çankaya Belediyesinin bedel tazminatından sorumlu tutulması doğru değildir. (Y.3.HD. 29.05.1990 T. 15644 E. 4954 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder