Paydaş Kaydının Düzeltilmesi İstemi – Düzeltme Davası

Paydaş Kaydının Düzeltilmesi İstemi - Düzeltme Davası1- Tapu kaydında gösterilen isim ile veraset ilamında ise ismin değişik hali gösterilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 31. maddesine göre asıl olan nüfus kayıtlarıdır.

2- Sağ olan paydaşın kaydının düzeltilmesini, diğer paydaşlar isteyemez.

B.K. ile Tapu Sicil müdürlüğü aralarındaki dava hakkında, Çatalca 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen, 17.11.1988 tarih ve 214/559 sayılı hükmün, Dairenin 20.3.1989 gün ve 2282/2701 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Tapu Sicil Müdürlüğü vekili tarafından, süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı B.K., 99 parselin paydaşlarından murisi 1340 doğumlu Fatma’nın, baba adının Demir olduğu, ancak kayıtta Timur olarak gösterildiğini, ayrıca 45/640 hisse sahibi Zakir Aktaş’ın, aslında Zeki Aktaş olduğunu ileri sürerek, kayıttaki bu isimlerin açıklandığı şekilde düzeltilmesini istemiştir. Getirtilen nüfus kaydında, 5. sırada kayıtlı olan Fatma Aktaş’ın, baba adı Timur, 12. sırada da Zeki Aktaş’ın Zekir Aktaş olarak açıklandığı görülmektedir. Oysa, aynı nüfus kaydına atıfta bulunan 16.10.1979 tarihli 1979/338 esas 443 karar sayılı mirasçılık belgesinde, Zekir Aktaş, “Zeki Aktaş”, Fatma’nın babası Timur da, “Demir” şeklinde gösterilmiş olmaktadır.

2644 sayılı Kanun’un 31. maddesine dayanan bu tür uyuşmazlıklarda, asıl olan nüfus kayıtlarıdır. Nüfus kaydına göre, Fatma’nın babası, tapu kaydına uygun olarak Timur şeklinde gözükmektedir: Aynı şekilde kayıtta Zekir olarak, gösterilen diğer Zekir Aktaş’ın da, nüfus kaydında Zekir Aktaş ve sağ olarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Öncelikle, Fatma’nın ölüm tarihine göre terekesi iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olduğundan, Medeni Kanun’un 640. maddesine göre tüm mirasçıların davaya katılmaları veyahut muvafakatlerini bildirmeleri gerekmektedir. Bu şart yerine gelmeden davanın esasının incelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, nüfus kaydına göre Zekir Aktaş sağ olduğuna göre, başka bir paydaşın sağ olan kimse için kayıt düzeltme talebinde bulunması hükmen mümkün değildir. Böyle bir dava açılacaksa, sağ olan paydaş tarafından açılması gerekir. Davanın esasına girildiği takdirde, mirasçılık belgesine esas olan dosyanın getirtilip, nüfus kaydının düzeltilip düzeltilmediği araştırılmalı ve uyuşmazlık ona göre değerlendirilip, bir karar verilmelidir.

Hükmün bu sebeplerden bozulması gerekirken, dairece yanlışa düşülerek onanmış olduğu anlaşıldığından; hazine vekilinin düzeltim isteminin kabulü ile dairemizin yanlışa dayanan 20.3.1989 gün ve 1989/2282-2701 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, (Y.8.HD. 17.05.1990 T. 5591 E. 8948 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder