Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit Davası

Ruhsatsız Bağımsız Bölüm için Şerh Verilmesi – Tespit DavasıBağımsız bölümler için tapuya şerh verilmesine olanak yoktur. Ruhsatsız yapılar için, yasada gösterilen koşullar yerine getirilmek suretiyle, kat mülkiyeti kurulmasına olanak vardır. Eda davasının açılmasının mümkün olduğu hallerde, hukuki yarar bulunmadığından tespit davası dinlenemez. (2981 s. K. m. 16)

Davacı Osman vekili tarafından davalı şirket aleyhine, 11.3.1988 gününde verilen dilekçe ile 770 ve 771 parsel sayılı taşınmazlara yapılan binanın 1,2 ve 3. katlarındaki toplam 5 adet dairenin davacıya ait olduğunun saptanması ve bu hususun tapu siciline şerh edilmesi istenmesi üzerine, yapılan muhakeme sonunda, davanın kabulüne dair verilen 6.6.1989 günlü hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı Şirket vekili tarafından istenilmekle; dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Dava, taraflar arasında müşterek bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak yapılan binadaki, belirli bağımsız bölümlerin aidiyetinin tespiti ve tapuya şerh verilmesi isteğine ilişkindir. Medeni Yasanın 918 ve 919. maddelerinde, hangi ayni ve şahsi hakların tapuya tescil ve şerh edilebileceği gösterilmiş olup, bağımsız bölümler için şerh verilmesine olanak yoktur.

Olayına ve istek konusuna göre, bağımsız bölümler için kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması amaçlanmıştır: Bunun ne şekilde meydana getirilebileceği ise, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gösterilmiştir. Müşterek taşınmazlarda, kat mülkiyetine çevrilmenin usul ve yöntemi de, aynı Yasanın 10. maddesinde belirtilmektedir.

Ruhsatsız yapılar için ise 2981 sayılı Yasanın 16. maddesine,3290 sayılı Yasayla eklenen fıkra, gösterilen koşullar yerine getirilmek suretiyle, gene kat mülkiyetine kurulmasına olanak vermiştir. Sulh mahkemesinin görevli olacağı, özellikle ifade olunmuştur.

Yukarıda açıklandığı gibi, doğrudan açılacak bir eda davası ile amaçlanan durum elde edilecektir. Eda davasının açılması mümkün olan hallerde, hukuki yarar bulunmadığından tespit davası dinlenemez. Daha önce değinildiği gibi tapuya şerh edilebilecek bir konu bulunmamaktadır. Yukarıda gösterilen hususlar gözetilmeksizin, yazılı biçimde davanın kabulü doğru değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Şirket vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 19.06.1990 T. 2712 E. 5796 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder