Sabit Sınırlı Olmayan Tapu Kaydında Çoğaltma İsteği – Tashih Davası

Sabit Sınırlı Olmayan Tapu Kaydında Çoğaltma İsteği - Tashih DavasıTapu kaydının gayri sabit sınırlı olması halinde, o tapunun ait bulunduğu taşınmaz için yüzölçümü çoğaltılması istenemez. (2644 sayılı Tapu Kanunu madde 31)

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 10.1.1994 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydında yüzölçümü düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22.6.1995 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Hazine vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Dava, 5520 sayılı Yasa ile değişik Tapu Kanunu’nun 31. maddesine dayalı, tapuda yüzölçümü çoğaltılması isteğinden ibarettir. Davacının tapusu, Medeni Kanun’un 713. maddesine göre zilyetliğe dayanılarak tescil davası sonunda alınmıştır. Krokisi, su basması sonucu fersudeleştiğinden uygulanamamıştır. Kayıtta, taşınmazın sınırları değişkenlik arz ettiğinden, böyle taşınmazların yüzölçümü çoğaltılamaz. Eğer şartları var ise değişken sınıra taalluk eden kesimlerde yine senetsizden tescil davaları açılabilir ve o kesimlerin o yolla tapuya yazılması sağlanabilir. Kaydın güneyde öz ve dere sınır okunmasına rağmen kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 01.04.1996 T. 2035 E. 2287 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder