Sahibi Bilinmeyen Payların Taksim Edilmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Sahibi Bilinmeyen Payların Taksim Edilmesi - Ortaklığın Giderilmesi Davası1- Pay sahibinin ve sahiplerinin kim olduğu mahkemece tespit edilmeden karar verilmesi doğru değildir.

2- Malikin kim olduğu tapu kütüğünden anlaşılamayan pay için Hazinenin davaya dahili gerekir.

S.A.vekilleri avukat Y.C.Ü ve E.A. taraflarından Ş.Ö. ve arkadaşları aleyhlerine açılan izale-i şüyu davasının yapılan muhakemesi sonunda; tarafların iddia ve müdafaalarına; mahallinde yapılan keşif ve tapu kadastro umum müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığından gelen yazılar münderecatına göre işbu davanın rü’yetine kanuni imkan bulunmadığından reddine dair Edime Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 11.5.1956 gün ve 870 sayılı ilamın temyizen tetkiki davacı vekilleri tarafından istenilmesine mebni temyiz mahkemesi Altıncı Hukuk Dairesince; bir kısım hissenin kime ait olduğunun malum bulunmaması hesabiyle maliye hazinesinin davaya ithal ettirilmesi ve 22 parça gayrimenkulün ayrı ayrı tapuları mevcut olmasına göre mahallini iyi bilen bilirkişiler marifetiyle yeniden keşif yapılması ve her gayrimenkulün taksimi kabil olup olmadığının tespiti icap ederken yazılı sebep ve düşüncelere dayanılarak davanın reddi cihetine gidilmesi yolsuz olduğu beyanıyla bozulmuş olmakla yeniden yapılan muhakeme neticesinde bazı sebep ve düşüncelerle evvelki hükümde ısrara karar verilmiştir.

Hukuk Heyeti Umumiyesince bittedkik; ısrarı mutazammın olan son hükmün müddetinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra icabı görüşülüp düşünüldü:

Sahibi kim olduğu tapu kütüğünden anlaşılamayan hisse için hazinenin davaya ithal edilmesi ve davada dayanılan bütün tapuların arz üzerinde tekabül ettiği yerlerin hadlerin birer birer okunması suretiyle bilirkişilere tespit ettirilmesi ve böylece her gayrimenkulün taksiminin kabil olup olmadığının bilirkişilerden sorulması icap ve bu hususlara işaret eden özel daire bozma ilamına uyulmak iktiza ederken aksine yazılı düşüncelerle evvelki hükümde ısrar edilmesi yolsuz bulunduğundan son hükmün dahi BOZULMASINA, (Tem. Mah. HHU. 24.04.1957 T. 6/29 E. 25 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder