Satış Sözleşmesinde Eksik Yüzölçümü Beyanı – İptal Davası

Satış Sözleşmesinde Eksik Yüzölçümü Beyanı - İptal DavasıSatım konusu tapusuz taşınmazın noksanlıkla ilgili davada Borçlar Kanunu’nun 215. maddesi uygulanamaz. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 244) (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 215)

Taraflar arasındaki iptal davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 19.7.1979 gün ve 43-77 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.12.1979 gün ve 5186-6455 sayılı ilâmı ile

… davacılar davalıdan 35 dönüm tapusuz araziyi 300.000.- liraya satın alıp 190.000.-lirasını peşin ödediklerini geri kalan 110.000.- lira için içlerinden M.G.’nin senetle borçlandığını, bu yerin 22 dönüm çıktığını bildirerek satış bedelinden 110.000.- liranın eksiltilmesini ve buna karşılık verilen senedin iptalini istemişlerdir.

Davalı satışın sınırlarla yapıldığını, ölçünün bilinmemesi nedeni ile senede takribi yüzölçümü yazıldığını savunmuştur. Adi satış sözleşmesinde satış konusu arazinin yaklaşık 35 dönüm olduğu yazılıdır. Borçlar Kanunu’nun 215. (6098 s. TBK. m. 244) maddesi hükmü uyarınca “satım senedinde yazılı ölçü miktarından” satıcı sorumludur. Tescil davasında yüzölçümü 21.920 metrekare olarak saptanmıştır. Mahkemece yapılan keşifte yüzölçümü, mahalli bilirkişinin bildirimine göre 24.928, davacı tanığının belirlenmesine göre 25.376, davalı tanıkların sözlerine göre de 26.008 metrekare olduğu yolunda uzman bilirkişiden rapor alınmıştır. Bu rakamlarla, satış sözleşmesinde yazılı 35 dönüm arasında aşırı bir fark vardır. Belirtilen yüzölçümlerin yaklaşık 35 dönüm deyimi ile uzlaştırılmasına olanak yoktur … gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, davanın dayanağını teşkil eden taşınmazların tapusuz bulunması nedeniyle esasen Borçlar Kanunu madde 215’in bu davada uygulama yeri bulunmadığına ve mahkeme kararında gösterilen gerektirici nedenlere göre usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekir.

Temyiz itirazlarının reddiyle direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, (YHGK. 23.12.1981 T. 1980/2758 E. 1981/852 K.)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 244

Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzölçümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür.

Satılan taşınmaz, resmi bir ölçüme dayanılarak tapu siciline yazılmış olan yüzölçümü tutarını içermiyorsa satıcı, özellikle üstlenmiş olmadıkça tazminat ile yükümlü değildir.

Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak beş yılın ve satıcının ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder