SATIŞ VAADİ

Satıcının, alacağı bedel karşılığında tapu sicil memuru huzurunda vaad edilen gayrimenkulün devrini vermek, alıcının da bu gayrimenkulü satın almak ve bedelini ödemek konusunda vaad ve taahhütlerini içeren resmi bir belgedir. Tapu sicil kütüğüne şerh edilmiş olması şartı aranır. Aksi takdirde geçersiz sayılır. Tapu siciline şerh verilmiş bir satış vaadiyle 5 yıl içinde satış yapılmazsa, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından re’sen iptal edilir. Vaad edilen taşınmazın tapu kayıtları, satış bedelinin miktarı ve ödeme şekli, cezai şartlar ve benzeri konular tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve kesin ifadelerle yazılmalıdır. Mal sahibi tarafından verilmiş genel vekaletnameye dayanılarak vekil tarafından satış vaadi sözleşmesi düzenlenemez. Vekaletnamede satış vaadi sözleşmesi yapabilmesi için vekile yetki verilmiş olması gerekir.

Bir Yorum Gönder