Söyleme Şeklinden Kaynaklanan İsim Değişikliği – Düzeltme Davası

Söyleme Şeklinden Kaynaklanan İsim Değişikliği - Düzeltme Davasıİsimleri tapu siciline geçerken, nüfus kaydına uygun olmayarak halk arasındaki söyleniş şekli ile yazılmış olması, mesela ana-baba, doğum tarihi değişmeden, kayıttaki Hatice, tapuya Hatuş olarak geçmiş ise, nüfus kaydı gözetilerek kaydın düzeltilmesi gerekir. (Medeni Kanun madde 1027)

N.K. ve müşterekleri ile İstanbul Muhakemat Müdürlüğü aralarındaki, tapuda isim düzeltme davasının reddine dair, Kartal Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden verilen 7.2.1990 gün ve 331-29 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacılar vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar, 218 parseldeki Hatice’ye ait, 1/5 payın sahibinin, aslında murisleri Hatuş’a ait olduğunu ileri sürerek, tapu kaydındaki ismin Hatuş olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Yargılama sırasında dinlenen tanıklar, kayıtta geçen Hatice’nin Hatuş olduğunu, Hatuş’a tarla verildiğini bildirmişlerdir. İskan kaydında, murisin adı Hatice olarak gösterilmiştir. Ülkenin birçok yerlerinde isimler değiştirilerek söylenmektedir. Hatice’nin Hatuş olarak halk arasında söylenip söylenmediğinin tanıklardan ve bu hususta dinlenecek bilirkişilerden sorulup tespit edilmesi gerekmektedir. Gerçekten de Hatice’ye Hatuş da deniyorsa, o takdirde ismin değişik şekilde söylenmesi söz konusu olacaktır. Mahkeme kararında belirtildiği gibi, idari işlemden söz edilebilmesi için, ismin tamamen değişik olması gerektiği gibi, baba adı, ana adı ve doğum kayıtlarına ait bilgilerin de değişik olması gerekmektedir. Mahkeme kararında açıklanan kural, genel olarak doğrudur. Ancak, olayımızın değişik bir durumu vardır. Olayımızda, idari işlemin iptalinden ziyade aile defterine geçen ismin halk arasında ve nüfus kaydında gösterdiği gibi olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Hatuş’a, halk arasında Hatice de deniliyorsa, nüfus kaydı göz önünde tutularak bu hatanın düzeltilmesi gerekir.

Mahkemece, bilirkişi ve tanıklardan bu yön sorularak uyuşmazlık hakkında bir karar ile hükmün BOZUL MASINA, (Y.8.HD. 21.10.1991 T. 18448 E. 14297 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder