Su Altında Kalan Yerin Durumu – Tescil Davası

Su Altında Kalan Yerin Durumu - Tescil DavasıUzun süre nehir yatağında kalan yer, özel mülk olmaktan çıkıp kamu malı sayılır. (Medeni Kanun madde 715)

H.T. ile Hazine ve Yamalak Belediye Başkanlığı aralarındaki dava hakkında Kuyucak Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 26.12.1989 tarih ve 305/463 sayılı hükmün Dairenin 15.10.1990 gün ve 4182/13480 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Hazine vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya niteliğinde gereği düşünüldü:

Yargılama sırasında düzenlenen bilirkişi ve tanık ifadeleriyle tapulama tutanağına göre, çekişmeli yer 1960 yılında yapılan kadastro sırasında Menderes nehrinin işgalinde bulunan bir yerdir. Menderes nehrinin bu yeri keşif tarihine göre 5, 6 yıl önce terkettiği anlaşılmaktadır. Bilirkişi ve tanıklar 20 yıldan fazla süre ile bu taşınmazın Menderes’in istilasında bulunduğunu bildirmişlerdir. Şu hale göre, taşınmaz uzun süre Menderes’in yatağı haline gelmiş ve özel mülkiyet konusu olmayan bir yer niteliğini kazanmıştır. Nitekim tanıklar davacının satın almasından sonra taşlık ve çalılık haline gelmiş olan bu yeri emek ve para harcayarak imar ettiğini bildirmişlerdir. 20 yıldan fazla süre nehir yatağı olan bir yer artık özel mülkiyet konusu olmaktan çıkmış kamu malı sayılan bir yer olmuştur. O itibarla nehir yatağı bulunduğu uzun sürece böyle bir yerin tasarruf edildiği, mülkiyet bağının devam ettiği kabul edilemez. Davacının zilyetliği diğer parçayı satın almasından itibaren başladığına göre, bu sürenin iktisaba yetip yetmediğine bakmak gerekir. Dava tarihine kadar bu süre iktisaba yetmediğine ve daha önce eklenmesi gereken bir zilyetlik söz konusu olmadığına göre, bu kısım hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Hazinenin temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün bozulması gerekirken, dairece yanlışa düşülerek hüküm onanmış olduğundan Hazinenin düzeltme isteminin kabulü ile dairenin 15.10.1990 tarih 1990/4182 esas 13480 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün az önce açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, (Y.8.HD. 08.02.1991 T. 1990/20439 E. 1991/1888 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder