Sulama Şebekesinin Kullanımından Doğan Problem – Müdahalenin Önlenmesi Davası

Sulama Şebekesinin Kullanımından Doğan Problem - Müdahalenin Önlenmesi DavasıSulama şebekesinin kullanılmasından doğan davanın idari yargı yerinde görülmesi gerekir.

Dava dilekçesinde suya vaki müdahalenin önlenmesi masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması amacıyla temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, davacı köyün sulama suyuna yapılan müdahalenin önlenmesi talep edilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Dava konusu sulama regülatörü, 1995 yılında DSİ tarafından işletmeye açılmış ve 27.10.1997 tarih 1997/10813 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6.2.1998 tarihinde davalı Garzan-Kozluk Sulama Birliğine devredildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda, sulama şebekesinin kullanılmasından doğan ve davalı aleyhine açılan davaların idari yargıda görülmesi gerekeceğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Ayrıca, davacıların kadim ihtiyaç şekli ve miktarı belirlenerek o miktar suya davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı suyun tamamı hakkında müdahalenin önlenmesine karar verilmesi doğru değildir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerle kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, (Y.3.HD. 26.03.2002 T. 1711 E. 2915 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder