Taksim İşleminde Taksim Krokisinin Gerekliliği – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taksim İşleminde Taksim Krokisinin Gerekliliği - Ortaklığın Giderilmesi Davası1- Bilirkişi tarafından aynen taksimi mümkün olduğu bildirilen taşınmazlar için, muhtesat, suyolu, yol ve paydaş adedine göre parsellere ayrılmasını gösterir taksim krokisi yapılması gerekir.

2- Belediyece yola terki istenen kısımlar tüm paydaşlarca yola terk konusunda karar alınmadıkça aynen taksime gidilemez.

Taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 23.5.1996 gün ve 1995/9/1-1996/416 sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 4.7.1996 gün ve 1996/6494-6702 sayılı ilamı ile;

… Dava bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz 9905 m2 olup mahallinde yapılan keşifte, uygulanan imar planına göre taraflar arasında aynen taksimin mümkün olduğu fenni bilirkişi tarafından belirtilmiştir. Ancak bilirkişi taksimin ne şekilde olacağı hususunda bir kroki tanzim etmemiştir.

Belediyeden gelen 27.3.1996 tarihli cevaba ekli imar durum krokisinde yola terk edilecek kısımlar gösterilmiştir. Bu bakımdan o şartlarla taksimin mümkün olduğunun kabulü icap eder. Bu itibarla yola terk edilecek A işaretli ve Ç.B. olarak işaretli alanın tapudan ayrılmasına tüm paydaşların razı olup olmadıklarının saptanması, razı oldukları takdirde o kısımların tapudan ayrılması suretiyle taksimin ne şekilde yapılacağı konusunda taksim krokisi yaptırılması ve o krokinin Belediyeye gönderilerek olur alınması gereklidir. Bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna rağmen yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, (YHGK. 19.03.1997 T. 1996/6-939 E. 1997/209 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder