Tapu Kaydında Oluşan Mükerrer Kayıtlar – Tescil Davası

Tapu Kaydında Oluşan Mükerrer Kayıtlar - Tescil DavasıTapu Komisyonu kararları ile oluşturulan tapu kayıtları, 1515 sayılı Kanun ve tüzüğüne göre, belli süre içinde itiraz edilmedikçe geçerli nitelik taşır. Ancak, tapu komisyonu kararı dahi olsa, mükerrer kayıt niteliğinde ise, ikinci kayda değer tanımak mümkün değildir. (1515 s. TKTK. m. 1)

Taraflar arasında, tapulama tespitinden doğan dava sonucunda, verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, iş incelendi, gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında çekişmeli taşınmaz, tapu kaydına dayanılarak davalı taraf adına tespit edilmiştir. İtirazı, tapulama komisyonunca red edilen davacı Hazine, başka tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı tarafın dayandığı tapu kaydı, tapu komisyonunun 31 Mart 1947 gün ve 14 sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Gerçekten 1515 sayılı Kanun ve tüzüğüne göre, belli süre içinde itiraz edilmedikçe, bu kayıtlar geçerli nitelik taşır. Ancak tapu komisyon kararı dahi olsa, mükerrer kayıt niteliğinde ise, daha açık bir deyimle, aslında tapulu olan bir yere, o kayıt hukuki değerini saklı tuttuğu halde, ikinci kez kayıt oluşturulmuş bulunması halinde, ikinci kayda değer tanımak mümkün değildir. Olayda, önceki tarihli tapu kaydı sahibi bulunan Hazine, davalı tarafa temliki bir tasarruf da bulunmamıştır. Komisyon kararında, Hazine temsilcisinin bulunması hukuksal durumu değiştirmez. Dava konusu taşınmazın, davacı Hazinenin dayandığı ve hukuksal değerini koruyan tapu kaydının kapsamında kaldığı, mahkemece yapılan keşif ve uygulama ve dinlenen yerel uzman bilirkişinin düşünce ve raporu ile saptanmıştır.

Mahkemece bu yönler gözetilerek, Hazinenin dayandığı tapu kaydına değer verilmek suretiyle hüküm oluşturulması isabetlidir. Bu nedenlerle yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, (Y.7.HD. 29.11.1983 T. 8124 E. 17401 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder