Tapu Kaydındaki Sınırın Geçerliliği – Tespit Davası

Tapu Kaydındaki Sınırın Geçerliliği – Tespit DavasıBir tapu kaydının o taşınmaza ait olduğunu kabullenebilmek için asgari üç sınırının belirgin bulunması, bu konudaki bilirkişi ve tanık beyanlarının açık ve kesin olması, ayrıca getirtilen komşu parsel tutanak ve kayıtları ile de doğrulanması gerekir.

Kadastro Kanunu uygulamasında, şayi payın zilyetlikle kazanılması mümkündür. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 5, 13, 14, 15/2, 20/36)

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 246 ada 1, 247 ada 12 parsel sayılı 5481,47 ve 6361,58 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduğu nedeniyle malik haneleri açık bırakılmak suretiyle tespit edilmiştir. E.’nin Asliye Hukuk Mahkemesinde Hazine ve Belediye aleyhine açtığı tescil davası görevsizlikle Kadastro Mahkemesince devredilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine, taşınmazların 4.12.1949 tarih 1, 18.10.1989 tarih 1 sayılı tapu kaydı malikleri adına tesciline karar verilmiş; hüküm davacı E. tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece yapılan araştırma, inceleme ve uygulama hükme yeterli değildir. Bir kaydın o taşınmaza ait olduğunun kabul edilebilmesi için asgari üç sınırın belirgin olması gerekir. Bilirkişi ve tanıkların sınırlar konusundaki beyanları açık ve kesin değildir. Dava konusu parselleri çevreleyen komşu parsellere ait tutanak suretleri ve dayanakları getirtilmek suretiyle bilirkişi ve tanık sözleri denetlenmemiştir. Öte yandan, tapu kaydının uyduğu sabit olsa bile 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 15/2. maddesi gereğince şayi payın zilyetlikle kazanılması mümkündür. Mahkemece bu yön üzerinde durulmamış, taşınmazın öncesinin kime ait olduğu, kimden kime kaldığı, zilyetliğin başlangıç ve sürdürülüş biçimi hakkında bilirkişi ve tanıklardan bilgi alınmamış, diğer pay tapularının hukuki değerini yitirip yitirmediği üzerinde durulmamıştır. Ayrıca 3204 sayılı Kanun hükümleri göz önünde tutulmamış ve değerlendirilmemiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir. Kabule göre de; kadastro hakimi itirazlı parseller hakkında sicil oluşturmakla yükümlüdür.

Adlarına tescil kararı verilen kişilerin açık kimlikleri ile pay oranlarının gösterilerek tescile karar verilmesi gerekirken, mahkeme kararının eki niteliğinde olmayan tapu kaydına atıf yapılarak infazda tereddütlere neden olacak biçimde hüküm kurulması da doğru değildir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y. 16.HD. 04.11.1996 T. 5226 E. 4995 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder