Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 2

  1. Tapu Sicil Sisteminin İlkeleriTalep İlkesi : Tapu siciline kayıtlı bir gayrimenkulün üzerindeki ayni hakkı etkileyebilecek herhangi bir tapu işleminin yapılabilmesi için hak sahibinin veya temsilcisinin yazılı talepte bulunması gerekir. Dolayısıyla tapu memuru kendiliğinden tapu sicilinde bir işlem yapamaz. Yapsa da tapu işlemi geçersizdir. Bir kimsenin ayni hakkı yolsuz olarak tescil edilmiş, iptal edilmiş veya değiştirilmişse ve bu sebebe bağlı olarak ayni hakkı zedelenmiş olan kişi, tapu sicilinin düzeltilmesi için dava açabilir. İyi niyetli üçüncü kişilerin, yolsuz tescile dayanarak kazandıkları ayni haklar ve her türlü tazminat hakkı saklıdır.
  2. Aleniyet İlkesi (Açıklık İlkesi) : Açıklık ilkesi ile gayrimenkuller üzerindeki ayni haklar, açık hale getirilmektedir. Böylece üçüncü kişilerin, gayrimenkul üzerinde hukuka aykırı tasarrufta bulunmaları önlenmektedir.
  3. Güven İlkesi : Medeni Kanun‘un 7. maddesinde, “Resmi sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir” demektedir. Dolayısıyla tapu sicili, devletin yetkilendirdiği kamu görevlileri tarafından ve devletin denetim, gözetim ve sorumluluğu altında tutulan resmi bir sicil olduğu için yanlışlıklar ispat edilinceye kadar doğru ve tam oldukları varsayılır. Kişilerin de tapu kayıtlarına güvenerek hareket etmeleri beklenir. İyi niyetle tapu sicilindeki kayda güvenerek ayni hak sahibi olan kişiler güven ilkesi gereğince, bu kayıt gerçek durumuna uygun olmasa da kazanımların korunmasını sağlamaktadır (Medeni Kanun Madde 1023).
  4. Devletin Sorumluluğu İlkesi : Devletin sorumluluğu ilkesinin düzenlendiği Medeni Kanun Madde 1007’ye göre, tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumlu tutulmaktadır. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan resmi görevlilere hesap sorabilmektedir. Devletin sorumluluğundan bahsedebilmek için bazı şartların bir araya gelmesi gerekir: Hukuka aykırı bir tapu sicili işleminin yapılmış olması, hukuka aykırı yapılan işlemin sonucunda bir zararın meydana gelmiş olması, hukuka aykırı tapu sicili işlemi ile meydana gelen zarar arasında sebep-sonu ilişkisinin bulunması gerekmektedir.

Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri – 1

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder