Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi – Tashih Davası

Tapu Sicilinde Yapılan Hatanın Düzeltilmesi - Tashih DavasıTapu Sicilindeki yanlışlıklardan doğan davalar, bunları tutmakla görevli ve sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına yöneltilir. Bu itibarla Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir.

Taraflar arasındaki tapuda isim düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 05.05.1998 gün ve 97/732 E-98/253 K. sayılı kararın incelenmesi Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesini 25.09.1998 gün ve 98/5634 E. 98/6519 K. sayılı ilamı ile;

… Dava tapuda murise ait isim ve soy isim düzeltme isteminden ibarettir. Hukuk Genel Kurulunun 06.12.1961 gün ve 1/23-25 sayılı kararında da belirtildiği gibi Tapu Sicilindeki yanlışlıklardan doğan davalar, bunları tutmakla görevli ve sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına yöneltilir. Bu itibarla Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir. Hazine vekili kanuni temsilci sıfatı ile davayı takip eder.

Davacı dava dilekçesinde Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten Hazine’yi davalı göstermiştir. Her ne kadar davacı vekili tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü davalı gösterilmek suretiyle yeniden dava dilekçesi düzenlenerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tebliğ edilmiş ve bu şekilde yargılamaya devamla hüküm verilmiş ise de; Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhine harcı da verilerek açılmış usulüne uygun bir dava bulunmadığı, belirtildiği gibi hasım değiştirilemeyeceği göz önüne alınmadan kabul kararı verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

Dava, tapu kaydında isim düzeltme istemine ilişkindir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara ve dava dilekçesinin ara kararı üzerine yerel Tapu Sicil Müdürlüğüne tebliğ edilmiş bulunmasına göre, yerel mahkemece verilen direnme kararı yerindedir.

İşin esasına yönelik temyiz itirazları Özel Dairesi’nce incelenmemiştir. Bu durumda temyiz itirazlarının tetkiki için dosya Özel Dairesi’ne gönderilmelidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı yerinde ise de işin esasına yönelik temyiz itirazlarının tetkiki için dosyanın 14. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 06.10.1999 gününde oybirliği ile karar verildi. (YHGK. 06.10.1999 T. 14-599 E. 796 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder