Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme Davası

Tapuda Yapılan Yanlış Kaydın Giderilmesi – Düzeltme DavasıTapu kayıt düzeltme davalarında husumet bu sicilleri tutmakla görevli Tapu Sicil Müdürdü veya tapu sicili görevlilerine yöneltilir. Hazine vekilleri bu davaları kanuni temsilci sıfatıyla takip eder. Ancak, Tapu Siciline izafeten Hazine olarak açılan dava dilekçesi gerçek hasım Tapu Siciline tebliğ edilerek davaya devam edilebilir.

Taraflar arasındaki tapu kayıt düzeltme davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Pendik Asliye 3. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.11.1997 gün ve 1997/629-611 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 23.02.1998 gün ve 1998/880-1222 sayılı ilamı ile;

… Hukuk Genel Kurulunun 06.12.1961 gün ve 1/23-55 sayılı kararında da belirtildiği gibi tapu sicilindeki yanlışlıklardan doğan davalar, bunları tutmakla görevli ve sorumlu tapu sicil muhafızlıklarına yöneltilir. Bu itibarla Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılması gerekir. Hazine vekili kanuni temsilci sıfatı ile davayı takip eder.

Davacı dava dilekçesinde Tapu Sicil Müdürlüğüne İzafeten Maliye’yi davalı göstermiştir. Bu yön doğru görülmediğinden hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, tapu sicilindeki yanlışlıklardan kaynaklanan davalarda yasal hasım, bunları tutmakla görevli ve sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarıdır. O nedenle davanın anılan Tapu Sicil Muhafızlığına yöneltilmesi gerektiği gibi dava dilekçesinin de bu hasıma gönderilmesinin yasal kabul bulunmasına ve Hazine vekilinin de ancak kanuni temsilci sıfatıyla davayı takip edebileceğine göre, dava dilekçesinin doğru hasım olan Tapu Sicil Müdürlüğüne tebliğinin sağlanması ve bundan sonra davaya devamla bir hüküm kurulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, (YHGK. 17.03.1999 T. 14-65 E. 149 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder