Tapulaştırmaya Konu Olan Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi Davası

Tapulaştırmaya Konu Olan Arazilerde Ortaklığın Giderilmesi DavasıDava konusu taşınmaz 3083 sayılı Yasanın uygulama alanı içerisinde kaldığına göre; Resmi Gazete ’de yayın tarihinden itibaren 5 yıl süre ile mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez. (3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu madde 13)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar bir kısım davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava iki parça taşınmazın ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı vekili, P… köyünde bulunan 904 ve 920 parsel sayılı taşınmazların iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre davacı ve davalılara ait olduğunu, paydaşlığın öncelikle taksim yoluyla olmadığı takdirde satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir. Davalılar vekili davaya diyecekleri olmadığını bildirmiştir.

Mahkeme satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar vermiştir.

Dosya içerisindeki 14.9.2000 tarihli Gediz Planlama Proje Müdürlüğünden gelen yazıdan taşınmazların bulunduğu P… köyünün 3083 sayılı (Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu) uygulama alanı olarak ilan edildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki uygulama alanının hangi tarihte Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmediği gibi, mahkemece de araştırılmamıştır. Bu husus araştırılmadan hukuksal ve sağlıklı bir sonuca varmak olanaksızdır.

Zira uygulama alanlarında, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren tapulaştırmaya konu arazilerin mülkiyeti ve zilyetliği 5 yıl süre ile devredilemez (13/1). Sulama şebekeleri tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da yine ilave beş yıl süre ile aynı işlemler yapılamaz. Belirtilen bu süreler içinde mahkeme tarafından bu arazi hakkında devir ve temliki gerektirir karar verilemeyeceği gibi satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine de karar verilemez (13/son).

O nedenle öncelikle uygulama alanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayım tarihi saptanarak, taşınmazların bu yasa kapsamına girip girmediği araştırılıp kısıtlama süreleri de dikkate alınarak sonucu dairesinde karar verilmek gerekirken eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, (Y.6.HD. 10.04.2001 T. 2317 E. 2967 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder