Taşınmazın İhale ile Satışında Süre ve Kıymet Takdiri – Tescil Davası

Taşınmazın İhale ile Satışında Süre ve Kıymet Takdiri – Tescil Davası1- Ortaklığın satış yolu ile giderilmesi kararı gereğince taşınmaz ihaleleri İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.

2- Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

3- Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki yıl sonra yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılır, (mülga 1086 s. HUMK m. 571) (2004 s. İİK m. 128) (YHGK Kararı – 26.2.1992 tarih ve 1992/70-130 s.)

Mahalli mahkemesinden verilen merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki M., Y. ve F. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

HUMK.nun 571. maddesinde ortaklığın satış yolu ile giderilmesi kararı gereğince taşınmaz ihalelerinin İcra ve İflas Kanunu’nun hükümlerine göre yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 128/2. maddesinin son cümlesi gereğince kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Hukuk Genel Kurulunun 26.2.1992 gün ve 1992/70-130 sayılı kararında, “satışın kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki yıl sonra yapılmasının başlı başına ihalenin feshi sebebi sayılacağını” öngören Dördüncü Hukuk Dairesinin 1.7.1991 günlü ve 6836-6553 karar sayılı kararı benimsenmiştir.

Somut olayda satışa esas teşkil eden kıymet takdiri satış memurluğunca 10.1.2001 tarihinde yapılmıştır. Yukarıda sözü edilen Hukuk Genel Kurulu kararında belirtildiği üzere İcra ve İflas Kanunu’nun 128. maddesinde öngörülen iki yıllık sürenin başlangıcı olan bu tarihten itibaren 4.9.2003 satış tarihine kadar 2 yıllık sürenin geçtiği ve bu hususun mahkemece de kabul edildiği anlaşılmakla ihalenin feshine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

Şikayetçi hissedar vekili ile hissedarlardan M. ve Y. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, (Y.12.HD. 01.06.2004 T. 10185 E. 13964 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder