Tescilin Sebebe Bağlı Olması – Tescil Davası

Tescilin Sebebe Bağlı Olması - Tescil DavasıTescilin sebebini teşkil eden idari karar, hukuki varlığını koruduğu sürece, açılan tapu iptali ve tescil davasının dinlenebilmesine yasal olanak yoktur. (Medeni Kanun madde 1022)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, Urfa Asliye Hukuk Hakimliğimden verilen, 25.2.1991 gün ve 140/28 sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan, 28.4.1992 gün ve 13189/5652 sayılı kararın düzeltilmesi, süresinde davalılardan A. vekili tarafından istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, davaya konu yapılan tapu kayıtlarının, imar ıslah çalışmaları sonucu, idari karara dayanılarak oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Esasen, anılan yönler tartışmasızdır.

Bilindiği üzere, Medeni Kanun’un 1022. maddesi hükmünce, ayni haklar tescil ile doğar. Bunun yanı sıra Türk Medeni Kanunu, Alman sisteminden ayrılarak tescil yoluyla mülkiyet hakkının doğumunu, sebebe bağlı bir hukuki işlem olarak kabul etmiştir. Bu itibarla, tescilin sebebini teşkil eden idari karar, hukuki varlığını koruduğu sürece, açılan tapu iptal ve tescil davasının dinlenebilmesine yasal olanak yoktur. Diğer bir deyişle, tapu kütüğündeki tescilin idari karara dayanması halinde, kararın idari yargı yerinde, kanuna aykırılıktan dolayı tashihi veya iptali cihetine gidilmesi ve idari yargı kararının da kesinleşmesiyle, tapudaki tescil işlemi hukuki sebebini kaybeder ve bu işlem, tescil işlemi öncesini kapsamak üzere yolsuz tescil niteliğini alır. Ancak o takdirde hak sahibi, tapu kütüğündeki kaydın iptali ya da tashihi için genel mahkemede (adli yargı yerinde) dava açabilme imkanına kavuşur.

Öyle ise; yerel mahkemece verilen red kararı, yukarıda belirtilen gerekçeler itibariyle, sonucu bakımından doğrudur. Anılan hususlar, bu kez yapılan incelemeyle anlaşıldığından, davalı taraf vekilinin karar düzeltme isteğinin, HUMK.nun 440. maddesi uyarınca kabulüne ve Dairenin, 28.4.1992 tarih, 13189/5692 sayılı bozma kararının ortadan kaldırılmasına; Urfa Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen, 25.2.1992 tarih, 140/28 sayılı hükmün, açıklanan nedenlerden ötürü ONANMASINA, (Y.1.HD. 18.12.1992 T. 15119 E. 15826 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder