Trampa İşleminin Mali Boyutu

492 sayılı Harçlar Kanunu‘na göre gayrimenkullerin trampa yolu ile devir edilmesinde veya elde edilmesinde, gayrimenkulün beyan edilen devir değerinden az olmamak şartıyla emlak vergisi üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklarda takdir edilen bedel üzerinden), her iki taraftan da binde 20 oranında tapu harcı alınır. Belge olmaması, belgede yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması halinde emsal bedel üzerinden harç alınır. Eğer varsa gayrimenkulün veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir. Son olarak da döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder