TÜZEL KİŞİ

Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun kişi saydığı kurum, kuruluş ve şirketlere tüzel kişi (hükmi şahıs) denir. Kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır. Tüzüklerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli bulunan tüzel kişilerin tapu işlemlerinde, merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin mülki amirinden alacakları, talebe konu işlemi yapmaya ehliyetli olduklarını ve tescil işini yapacak yetkili temsilcisini bildirir yetki belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Ticaret şirketleri ve kooperatifler bu belgeyi ticaret sicil memurluğundan, vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünden alacaklardır. Bir sene geçerli bu belgeyi her işlemde ibraz etmeleri gereklidir. Bankalardan ayrıca yetki belgesi aranmayıp her sene itibariyle alınan imza sirküleriyle karşılaştırılması yeterli olacaktır. Yetki belgesinde tüm tapu işlemlerinin tek tek sayılmış olmasına gerek yoktur, ancak tüzel kişilerin temsilcileri tarafından verilmiş vekaletnamelerde yetkilerin tek tek sayılmış olması gerekir. Zira tüzel kişiyi temsile yetkili kişi vekaletnamede hangi yetkiler verilmişse vekil o yetkileri kullanabilir.

Devlet, belediyeler, köy, D.S.İ gibi kuruluşlar kamu tüzel kişisidir. Şirketler, kooperatifler, vakıflar, dernekler, sendikalar, siyasi partiler gibi kuruluşlar ise özel hukuk tüzel kişisidir.

Bir Yorum Gönder