Uygun Olmayan Zamanda Taksim İstenmesi – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Uygun Olmayan Zamanda Taksim İstenmesi - Ortaklığın Giderilmesi DavasıKat karşılığı taşınmaz verilip inşaat devam ederken satış suretiyle taksim istemek taşınmazın hali hazır durumu itibariyle, uygun olmayan zamanda istenmiş bir taksim talebidir ve dava red edilmelidir. (Medeni Kanun madde 698/son)

Taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5.10.1987 gün ve 89-900 sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 22.6.1988 gün ve 2409-9759 sayılı ilamıyla;

… Davacı müşterek pay sahibi olduğu taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesini istemiştir.

Davalılar her ne kadar taşınmaz tapuda kargir bahçeli ev olarak kayıtlı ise de taşınmazın sahibi tarafından davalılardan R.H. adındaki müteahhide kat karşılığı temlik edilmiş bulunduğunu, müteahhidin de bahçeli, kargir evi yıkmak yerine bodrum-Zemin normal iki kattan ibaret bağımsız bölümleri ihtiva eden bina yaparak arsa paylarını davalılara sattığı, yapılacak bağımsız bölümlerde satış vaadi senedi ile yine davalılara verdiğini halen kendilerinin verilen bağımsız bölümlerde ikamet ettiklerini, davacıya da üçüncü katta bir bağımsız bölüm vaat edildiğini fakat 3. katın henüz inşa edilmediğini, ikinci kat inşası için ruhsat ve imar affına dayanılarak girişimde bulunulduğunu savunarak davaya karşı çıkmışlardır.

Gerçekten ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmazın tapuda bahçeli kargir ev iken kat karşılığı inşaat için davalılardan müteahhit R.H.’ye temlik edildiği, temlikten sonra kargir evin müteahhit tarafından yıkılıp üzerine bodrum zemin iki normal kat çıkılıp davacı ve müteahhitten gayri arsa paydaşlardan halen oturdukları bağımsız bölümlerin tahsis edildiği ve davaya dahil edilen 3. kat projesinin yapıldığı, henüz inşaat ruhsatının ısı yalıtım projesi tanzim edilmediğinden alınmadığı kat tahsis edilen bağımsız bölümler içinde irtifak hakları tesis edilmediği dosya içeriği, beyanlar, kayıtlar ve keşif tutanağından anlaşılmıştır.

Taşınmaz üzerinde şüyuun idame mükellefiyeti yoktur. Arsa haline getirilmiş taşınmaz üzerinden kayden, taraflar arsa paydaşı olarak gözükmektedir. Müşterek mülkün paydaşları Medeni Kanun’un 698. maddesine göre taksim isteyebilirler. Ancak taksim özellikle satılarak bedelin taksimi taşınmazın halihazır durumu itibariyle uygun ve münasip değilse münasip olmayan zamanda taksim istenemez. Bu husus yukarıda açıklanan durumunun taksime özellikle satılarak taksime münasip olmadığı anlaşılmaktadır. Zira üçüncü kat inşaatı üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmek suretiyle ortaklığın giderilmesi mümkün olabilecektir. Bu hale göre münasip zamanda açılmamış olan taksim davasının reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilmesi hatalı olmuştur. Karar bu nedenle bozulmalıdır… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının ONANMASI gerekir (YHGK. 28.06.1989 T. 6-358 E. 470

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder