Vefa Hakkı Süresinin Uzatılması – Tescil Davası

Vefa Hakkı Süresinin Uzatılması - Tescil DavasıTesis edilen vefa hakkı, sürenin geçmesi ile ortadan kalkar. Vefa hakkının yenilendiği iddiasının, aynı kuvvetteki belge ile, yani resmi senetle ispatı gerekir. Bu şekilde uzatıldığı ispat edilmeyen ve müddeti içinde kullanılmayan vefa hakkının terkini ve bu terkinin neticesinde, ortaklığın giderilmesi davası açılıp, taşınmazın satılması kanuna uygundur. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde213) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 237) (Medeni Kanun madde 736) (1086 s. HÖMK. m. 290)

Mahalle mahkemesinden verilmiş bulunan, vefa hakkının tescili davasına dair kararın temyizen tetkiki, davalılar  ve davacılar vekili Avukat M.E.A. tarafından istenilmiş olmakla, bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava evrakı münderecatı ile tarafların iddia ve müdafaalarına ve 17.12.1958 tarihinde ve bir yıl süre ile davacıların murisi lehine tesis edilen vefa hakkı, sürenin geçmesi sonucu ortadan kalkacağını ve davacı taraf, faizi verilmek suretiyle vefa hakkının 1964 yılına kadar yenilendiğini ileri sürmüşse de, bu yoldaki iddianın aynı kuvvetteki belge ile, yani resmi senetle ispatı gerekmesine ve davacı tarafça böyle bir belge ibraz edilmemesine ve müddetinde vefa hakkının kullanılmaması sebebiyle, terkininde ve terkin neticesinde ortaklığın giderilmesi davası açılıp, satılmasında da bir yolsuzluk görülmemesine ve bu itibarla hükmün sonucunun doğru görülmesine binaen, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA, (Y.6.HD. 17.09.1974 T. 4166 E. 3825 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder