Yeni Malikin Şerhin Silinmesini İstemesi – Terkin Davası

Yeni Malikin Şerhin Silinmesini İstemesi - Terkin DavasıTaşınmazdaki payı kadastro tespitinden sonra çap’a dayanarak iktisap eden davacı, kesinleşen kadastro tespitine göre kaydın beyanlar hanesindeki şerhin, kanuni dayanaktan yoksun bulunduğuna ilişkin itiraz ve dava hakkı, tespite esas tutulan kayıt malikine yani davacının satıcısına (bayisine) aittir. (Y.1.HD. 04.10.1983 T., 8481/9778; YKD. C. X. S. 3, sh. 365)

Davacılar çekişmeli (nizalı) taşınmazı kadastro tespitinden sonra oluşan çap’a göre ve sicildeki bu kaydı görerek satın almışlardır. Satıcılarına (bayilerine) ait nedenle açıklamanın (şerhin) silinmesini (terkinini) isteyemez. (2613 s. KTTK. m. 1, 26) (Tapu Sicil Niz. 10012 s. “08.10.1930 T.” m. 67, 76, 84)

Taraflar arasında görülen davada; davacılar, 250 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki (30.12.1955 tarih 17/21 nolu yazı ile 40141 m2 fazlalık olduğu defterdarlığa bildirildi) şeklinde düşürülen kaydın terkinini istemişlerdir. Davalı, davanın doğrudan Hazine aleyhine açılması gerektiğini; davacıların çap’a dayanarak iktisap ettiklerini, şerhin terkinini isteyemeyeceklerini davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Şerhin terkinine ilişkin kararın duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmiş olmakla; dosya incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacılar tarafından kaldırılması istenen dava konusu 250 ada, 1 parsel nolu taşınmazın sicilinde şerhler hanesindeki (30.12.1955 tarih 17/21 sayılı yazı ile 40141 m2 fazlalık olduğu defterdarlığa bildirildi) biçimindeki şerh parseldeki miktar fazlalığının Hazine’ye ait olduğu anlamındadır. Davacılar çekişmeli taşınmazı kadastro tespitinden sonra oluşan çap’a göre ve sicildeki bu kaydı görerek satın almışlardır. Bu yüzden bayilerine ait neden ile şerhin kaldırılmasını isteyemezler. Davanın reddi gerekirken yazılı olduğu üzere kabulü doğru değildir.

Davalı Hazine’nin temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.1.HD. 27.11.1984 T. 11610 E. 12623 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder