Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi – Tescil Davası

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi - Tescil Davası1- Tapu sicil muhafızları, dayanak belgelere aykırı olarak yapılan tescillerin, yani maddi hataların düzeltilmesini isteyebilirler.

2- Hukuki bir hata sonucu yasaya aykırı olarak yapılan satışa müstenit kaydın düzeltilmesi, ancak ayni hakkı ihlal edilen ilgililerce dava açılması ile mümkün olup, tapu sicil muhafızlığının dava açma hakkı yoktur. (Medeni Kanun madde 1027) (Tapu Sic. Niz. m. 33/son, 107)

Davacı Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından, davalı M. ve N. aleyhine, 6.8.1981 gününde verilen dilekçe ile tapu kaydının düzeltilmesi istenmesi üzerine, yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen, 6.8.1981 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı M. vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Davacı Tapu Sicil Muhafızlığı, vekilinin satış yetkisi olmadan ve iştirak hali müşterek mülkiyete dönüştürülmeden, davalı N. payının, diğer davalı M.’ye satışının yasaya aykırı olduğunu; taraflara yapılan tebligata rağmen, düzeltmeye yanaşmadıklarını ileri sürerek, Medeni Kanun’un 1027 ve Tapu Sicil Nizamnamesi’nin 107 (Yeni TST. 85/5) maddeleri uyarınca tapu kaydının düzeltilmesini istemektedir.

Adı geçen Tüzüğün 107. maddesi, Tapu Sicil Muhafızlarına dayanak belgelere aykırı olarak yapılan tescillerin, yani maddi hataların düzeltilmesini isteme hakkı vermiştir. Olayımızda ise hukuki bir hata sonucu, yasaya aykırı olarak yapılan satışa müstenit kaydın düzeltilmesi istenmektedir. Bu durumda, ancak ayni hakkı ihlal edilen ilgilinin görevli mahkemede dava açma hakkı olup, Tapu Sicil Muhafızlığının dava açma hakkı yoktur. Kabule göre de; Tapu Sicil Nizamnamesi’nin 3/son maddesi hükmü göz önünde bulundurulmadan, davadan harç alınmasında isabet yoktur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı M. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 14.12.1981 T. 6402 E.-7283 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder