Zilyetliğin Teslimi – Tapu İptali ve Tescil Davası

Zilyetliğin Teslimi - Tapu İptali ve Tescil DavasıSenette çekişmeli taşınmazın zilyetliğinin devir ve teslim edildiği açıkça vurgulanmışsa teslim koşulu yerine gelmiştir.

M.A. ile D.H.A aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Altınyayla Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 06.04.2000 gün ve 43-9 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı, uyuşmazlık konusu 122 ada, 7 parsele ait davalı tapusunun iptal edilerek bu yerin kendi adına tapuya tescil edilmesini istemiş, davalı taraf davanın reddini savunmuş, mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya arasında bulunan ve usulüne uygun olarak düzenlenen 02.07.1980 tarihli satış senedi örneğine göre davaya konu taşınmazın davalı D.H.A. tarafından davacı kardeşi M.A.’ya satıldığı ve zilyetliğin devir ve teslim edildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar yerel mahkemece taşınmazın zilyetliğinin davacıya devir ve teslim edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, mahkemece varılan sonuç dosya içeriğine uygun düşmemektedir.

Yukarıda tarihi verilen ve içeriğine de taraflarca itiraz edilmeyen satış senedinde, çekişmeli taşınmazın zilyetliğinin davacıya devir ve teslim edildiği, davacının bu taşınmazda dilediği gibi tasarrufta bulunacağı açıkça vurgulandığına ve bu husus keşifte dinlenen yerel bilirkişi ve tanıklar tarafından doğrulandığına göre davanın kabulüne karar vermek gerekir iken aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Davacının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, (Y.8.HD. 18.12.2000 T. 9321 E. 9855 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder