Zilyetlik Davasında Hak Düşürücü Süre – El Atmanın Önlenmesi Davası

Zilyetlik Davasında Hak Düşürücü Süre - El Atmanın Önlenmesi DavasıZilyetliğin korunması davaları Medeni Kanun’un 984. maddesine göre gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve faili öğrenmesinden başlayarak 2 ay ve her halde fiilin üzerinden 1 yıl geçmekle düşer.

M.B. ile Z.U.ve A.F.Ö. aralarındaki el atmanın önlenmesi davasının kabulüne dair Sultanbeyli Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 11.5.2001 gün ve 258-132 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davanın kabulüne dair hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taşınmazın öncesinin Devlet ormanı olduğu Hazine adına kayıtlı 1154 parsele ait tapu kaydının niteliğinden anlaşılmaktadır. Davacı taşınmazı dava dışı üçüncü kişi durumundaki A.S.’den satın almıştır. Dava bu hali ile Medeni Kanun’un 896. maddesinde ifadesini bulan zilyetliğin korunması davası niteliğindedir. Aynı Yasanın 897/2. maddesi hükmüne göre zilyetlik davaları 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Anılan madde “zilyet tecavüzü ve tecavüz edeni daha geç öğrenmiş olsa bile gasp ve tecavüzün vukuu gününden itibaren 1 sene geçmekle dava zaman aşımına uğrar” hükmünü amirdir. Davacı, çekişmeli yeri Şubat 1998 tarihinde satın almış, bu tarihten 4-5 ay sonra yani Haziran-Temmuz ayında dozerle düzeltme faaliyetlerine girmiş ve taşınmazın dozerle düzeltilmesine davalılardan Z.Y. engel olmuştur. Başka bir anlatımla davalı Z.Y., Haziran ve Temmuz 1998 tarihinde çekişmeli taşınmazın tasarrufuna engel olmak suretiyle tecavüzde bulunmuş ve muaraza çıkartmıştır.

Davacının bu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde davasını açması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.8.2000 tarihinde bu davayı açtığı anlaşıldığından hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, değişik düşüncelerle kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, (Y.8.HD. 11.07.2001 T. 5574 E. 5880 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder