Arsa Mülkiyetini İsteme Hakkı – Tescil Davası

Arsa Mülkiyetini İsteme Hakkı - Tescil DavasıMedeni Kanun’un 724. Maddesi, binanın kapladığı arsanın mülkiyetini isteme hakkı verir. Bu kesimin ifrazının mümkün olmaması halinde davanın reddine karar verilmelidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18/son maddesine aykırı olacak şekilde parselin bütünü üzerinde davacı paydaş kılınamaz.

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa Asliye 1.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.02.1997 gün ve 1995/390-1997/50 sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar ve davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 12.05.1998 gün ve 1998/2719-3782 sayılı ilamı ile;

… Medeni Kanun’un 724. maddesi, davacının binasının kapladığı arsanın mülkiyetini isteme yetkisi verip, bu kesimin ifraz imkanı olmadığı anlaşıldığına göre bu yönden davanın reddi gerekirken, parselin bütünü üzerinde davacıyı paydaş kılacak şekilde pay verilerek davanın kabulü ve ayrıca talep dışına çıkılarak yol ihtiyacı için Medeni Kanun’un 747. maddesine aykırı şekilde davacı pay lehine irtifak hakkı tesisi usul ve kanuna aykırı görüldüğünden, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile davacıların temyiz itirazlarının kabulüne, hükmün açıklanan sebepler gereğince bozulmasına karar vermek gerekmiştir… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18/son maddesinin kamu düzenine ilişkin olup, geçmişe yürürlüğü bulunmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire bozma kararma uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, (YHGK. 27.01.1999 T. 14-40 E. 6 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder