İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması – Geçit Davası

İdari Birimden Geçit Hakkı İçin İzin Alınması - Geçit Davası1- İmar Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrasında hangi davaların karara bağlanması için İmar Müdürlüğünden bilgi alınacağı sayılmıştır. Bu sayılan davalar arasında zorla geçit hakkı tanınması davası yoktur.

2- Geçit hakkı zorunlu irtifak haklarındandır. Hak mevcut ise tarafların iradesine bakılmaksızın Medeni Kanun’un 747. maddesine göre karar verilmelidir.

Davacının umumi yola çıkacak bir geçidi bulunmadığı anlaşılmış olduğuna ve fen ehlinin 1.4.1961 tarihli raporunda krokide A işaretiyle gösterilen yerin halen yol olarak işlenmekte olduğu ve arsa durumunda bulunan bu kısımda davacıya mürur hakkı tanındığı takdirde 29 parseline geçit temin edilmiş olacağı açıklanmış bulunduğuna göre işbu mütalaa veçhile hüküm tesisi lazım geldiğinin düşünülmemesi ve davanın reddi cihetine gidilmesi yolsuz bulunduğundan bozulmasına karar verilip yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; bazı sebep ve düşüncelerle eski hükümde direnmeye karar verilmiştir.

Bazı Kurul üyeleri, geçit hakkı gibi irtifak haklarının karara bağlanabilmesi için İmar Kanunu’nun 39. maddesinin 1. fıkrasına göre her halde Belediye İmar Müdürlüğünden bu hakkın tanınmasında imar hükümlerine sakınca olup olmadığının sorulması gerekeceğini ileri sürmüşlerdir.

Halbuki, Medeni Kanun’un 747. maddesine göre geçit hakkı, zorunlu irtifak haklarındandır. Sanki Medeni Hukuka ilişkin bir türlü kamulaştırma işlemidir. Bu hakların kurulabilmesi için Belediye İmar Müdürlüğünden durumun sorulması gerekmez. İmar Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrasında hangi davaların karara bağlanması için İmar Müdürlüğünden bilgi alınacağı sayılmıştır. Bu sayılan davalar arasında zorla geçit hakkı tanınması davası yoktur. Buna göre sözü edilen 39. maddenin birinci fıkrasındaki irtifaklar tarafların rızasıyla meydana getirilen irtifak haklarıdır. Bu açıklamalar karşısında yasaya aykırı olan direnme kararının bozulmasına karar verilmelidir.

Direnme kararının özel Daire ilamında gösterildiği gibi BOZULMASINA, (YHGK. 23.12.1964 T. 1-651 E. 745 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder