Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Çelişkili Rapor – Bedel Tespit Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Çelişkili Rapor - Bedel Tespit DavasıDava konusu taşınmaz ile emsal alınan taşınmaz arasında 48 kat fark olduğuna göre, bu taşınmaz emsal teşkil etmez. Usul ve yasaya uygun olan ikinci bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması gerekirken, iki raporun ortalamasının alınması doğru değildir. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11)

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı idare vekili ile davalılardan İ.Ş. vekilince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare vekili ile davalılardan İ.Ş. vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Dosyada bulunan delil ve belgelere göre davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Davalılar vekilinin temyizine gelince;

1- Dava konusu taşınmaz ile birinci bilirkişi kurulunca emsal olarak alınan taşınmazın değeri arasında 48 kat fark olduğu kabul edilerek taşınmaza değer biçilmiş olup, bu taşınmazların birbirine emsal teşkil edemeyecekleri ve raporun geçersiz olduğu dikkate alınarak, usul ve yasaya uygun olan ikinci bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile iki raporun ortalaması alınmak suretiyle aza hükmedilmesi,

2- Dava konusu taşınmazın geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğünün taşınmazın tüm değerinin % 50’si oranında olacağı gözetilmeden, değer düşüklüğü oranının iki raporun ortalaması alınmak suretiyle eksik bedel tespit edilmesi,

3- Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binalara resmi birim fiyatları esas alınarak değer biçilirken bir sonraki yılın m2 birim fiyatlarını geçmemek üzere değerlendirme tarihine eşkale edilmesi gerektiği gözetilmeden eksik bedel tespiti, doğru görülmemiştir.

Davalılardan İ.Ş. vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle oybirliğiyle BOZULMASINA, (Y. 5.HD. 20.12.2010 T. 14088 E. -21901 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder