Sulama için Kanal Açtırma Talebi – Mecra Davası

Sulama için Kanal Açtırma Talebi - Mecra DavasıMedeni Kanun’un 744. maddesi, komşuluk hukuku ile ilgili olup, köyün yararlanacağı bir kanal için kişiler kendi yararlarına irtifak hakkı kurulması isteği ile dava açamazlar; koşulları varsa idarece kamulaştırma yoluna gidilebilir.

Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine, 6.6.1969 gününde verilen dilekçe ile davalılara ait taşınmazlardan su arkı geçirilmesi için, müvekkillerine ait taşınmazlar lehine irtifak hakkı tesisi istenmesi üzerine, yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne daire verilen, 20.12.1976 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar tarafından istenilmekle, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Davacılar, Ayvalık Köyü arazisinin sulanması için, mevcut kanalın bir kesiminin sel suları ile harap olmasından ötürü, bu kesim yerine davalılara ait taşınmazlardan yeni kanal açılması ve kendi taşınmazları lehine irtifak hakkı tesisi isteği ile bu davayı açmışlardır.

Medeni Kanun’un 744. maddesi komşuluk hukuku ile ilgilidir. Dosya kapsamına, keşif tutanağına, fen bilirkişisi rapor ve krokisine göre davacılara ait taşınmazlar, Ayvalık Köyünde muhtelif yerlerde ve dağınık vaziyette bulunmakta olup, davalılara ait taşınmazlara mesafesi ise 5 km. civarındadır. Köyün yararlanacağı bir kanal için davacılar, kendi lehlerine irtifak hakkı tesisi isteğiyle böyle bir dava açamazlar. Davanın yasal koşulları bulunmamaktadır. Esasen bu kanalla Topraksu teşkilatının ilgilendiği anlaşılmaktadır. Harap olan kanal kesiminin 227.552 liraya onartabileceği hususu, davanın kabulüne neden olamaz. Şartları varsa idarece kamulaştırma yoluna gidilebilir.

Bu yönler düşünülmeden, yazılı gerekçe ile davarım kabulü doğru görülmemiştir. Hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 16.05.1978 T. 1705 E. 2679 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder