Umumi Yola Çıkmak için Yeri Olmayan Arazi – Geçit Davası

Umumi Yola Çıkmak için Yeri Olmayan Arazi - Geçit Davası1- Medeni Kanun’un 747. maddesine göre; umumi yola çıkmak için kafi yolu bulunmayan gayrimenkul sahibi tam ivaz mukabilinde, komşularından kendisine geçmek için münasip bir yerin terkini talep edebilir.

2- Tapulu taşınmaz malının umumi yola çıkmak için yeri bulunmadığından bahisle, komşusuna ait taşınmaz mal üzerinde irtifak hakkı tesisinde, bilirkişilerce yapılan tetkikat sonunda kafi yolu bulunduğu tespit edildiğine ve köy yolları umuma ait yollardan olduğuna göre davanın reddi gerekir.

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Kararı 15.1 1.1967 gün ve 4167/5187 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilip yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; evvelce verilen hüküm usul ve kanuna uygun görüldüğünden direnmeye karar verilmiştir.

Davacı tapulu taşınmaz malının umumi yola çıkmak için yeri bulunmadığından davalılara ait taşınmaz maldan, tam ivaz mukabili yol verilmesini istemiş, davalılar, davacının şimdiye kadar kullandığı yolu bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini istemişlerdir. Mahkemenin, davanın reddine mütedair hükmü, davacının temyizi üzerine Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesince incelenerek; (Davacı, Medeni Kanunun 747. maddesi gereğince davalının arazisinden geçit verilmesini istemiş davalı ise, davacının umumi yola çıkacak başka geçidi olduğunu ileri sürmüştür. Krokide 1 numara ile işaret edilen geçidin, umuma ait bulunduğu ve davacının buradan geçebileceği tespit edilmemiştir. Bilirkişi ve tanıklar davacının 1 numaralı geçitten umumi yola çıkacağını söylemişlerse de bu yolun umuma ait bulunduğu veyahut da davacının bu yerden özel olarak geçme hakkı olduğunu söylememişlerdir. Eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi yolsuzdur) gerekçesiyle bozulmuş, mahkeme eski hükümde direnmiştir.

Medeni Kanun’un 747. maddesine göre; umumi yola çıkmak için kafi yolu bulunmayan gayrimenkul sahibi tam ivaz mukabilinde, komşularından kendisine, geçmek için münasip bir yerin terkini talep edebilir. Davacının tapusunun Güney sınırı yoldur ve bu yolun güneyinde bulunan Emine ismindeki şahsa ait 28.04.1932 tarih ve 33 numaralı tapulu bahçenin kuzey sınırı da yol göstermektedir. Bu yolun fen ehli tarafından tanzim edilen krokide 1 numara ile gösterilen Aydoğdu Köyü Değirmen yolu olduğu ve davacının da bu yoldan istifade ederek umumi yola çıktığı bilirkişi ve tanık sözlerinden anlaşılmaktadır. Köy yolları umuma ait yollardandır; esasen yukarıda açıklandığı gibi davacının ve komşusunun tapularında da yol olarak gösterilmiştir. Davacının umumi yola çıkmak için kati bir yolu bulunduğu tespit edildiğine göre, davanın reddine mütedair hükümde direnmeye karar verilmesi usul ve yasaya uygun bulunmaktadır.

Hükmün oybirliğiyle ONANMASINA, (YHGK. 19.06.1971 T. 1968/5-62 E. 394 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder